Mercy - Part 1 - Friday, 09-04-15 - Rev. Brittany Smith