Mercy - Part 2 - Friday, 09-18-15 - Rev. Brittany Smith