Mercy - Part 3 - Sunday, 09-20-15 - Rev. Brittany Smith