Prayer & Praise - Part 1 - Rev. Brittany Smith - Friday, 12-02-16